Algemene voorwaarden

1. Sahin & Stoetzer Advocaten is een kostenmaatschap van de advocaten mr. A. Sahin, mr. M. Stoetzer – van Esch, mr. R. Tjong Kim Sang, mr. M. Çankaya en mr. E. Yilmaz. De advocaten drijven ieder voor eigen rekening en risico een onderneming (eenmanszaak) en treden naar buiten toe onder de handelsnaam Sahin & Stoetzer Advocaten. Er wordt gecontracteerd met de onderneming (eenmanszaak) van de ingeschakelde advocaat. Op de overeenkomst van opdracht tussen de ingeschakelde advocaat en de opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van Sahin & Stoetzer Advocaten van toepassing. 

2. De advocaten van Sahin & Stoetzer Advocaten werken elk voor eigen rekening en risico. Opdrachten worden uitsluitend door de advocaten afzonderlijk aanvaard en zullen niet uit hoofde van het samenwerkingsverband worden uitgevoerd. Op de overeenkomst van opdracht zijn de bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden van toepassing. Daar waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken over “Sahin & Stoetzer Advocaten”, worden de afzonderlijke advocaten bedoeld. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die in loondienstverband werkzaam zijn of zijn geweest voor Sahin & Stoetzer Advocaten.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een cliënt (opdrachtgever) en Sahin & Stoetzer Advocaten (opdrachtnemer). Deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, alsmede op buitencontractuele verbintenissen, waaronder onrechtmatige daad. Eventuele andere algemene voorwaarden, zoals die van opdrachtgever, zijn niet van toepassing.

4. Sahin & Stoetzer Advocaten is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen, zowel voor wat betreft lopende, als nieuwe overeenkomsten.

5. Wanneer deze algemene voorwaarden en de schriftelijke opdrachtbevestiging strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. Indien wetgeving en/of rechtspraak mochten bepalen dat een voorwaarde niet van toepassing is vanwege de verstrekkende aard of strekking daarvan, geldt een voorwaarde die wél aanvaardbaar is en qua aard en strekking zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke voorwaarde ligt.

6. Het door Sahin & Stoetzer Advocaten verstrekte advies is uitsluitend bestemd voor en ten behoeve van de opdrachtgever. Derden mogen geen gebruik maken van het door Sahin & Stoetzer Advocaten verstrekte advies, dan wel daarop afgaan. Opdrachtgever vrijwaart Sahin & Stoetzer Advocaten voor schade van derden als gevolg van door Sahin & Stoetzer Advocaten verstrekt advies aan de opdrachtgever, indien en voor zover deze derden van dit advies gebruik maakt en Sahin & Stoetzer Advocaten aansprakelijk stelt voor schade als gevolg van dit advies.

7. Iedere aansprakelijkheid van Sahin & Stoetzer Advocaten, waaronder mede begrepen aansprakelijkheid in verband met een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of voor schade die om een andere reden voor rekening en risico komt van Sahin & Stoetzer Advocaten, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

8. Opdrachtnemer en opdrachtgever zorgen voor een up-to-date virusbescherming en houden elkaar niet aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen of andere digitale schade. Documenten worden niet versleuteld verstuurd tenzij dit uitdrukkelijk wordt verzocht.

9. Op de dienstverlening van Sahin & Stoetzer Advocaten is de kantoorklachtenregeling van Sahin & Stoetzer Advocaten van toepassing, waarvan op aanvraag een exemplaar zal worden toegezonden.

10. Sahin & Stoetzer Advocaten kan zich laten bijstaan en vertegenwoordigen door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk overleg worden gepleegd met de opdrachtgever. Sahin & Stoetzer Advocaten is niet aansprakelijk voor een eventueel tekortschieten van die derden. De opdrachtgever geeft Sahin & Stoetzer Advocaten op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn aan hen te overleggen.

11.Sahin & Stoetzer Advocaten voert de opdracht uit met inachtneming van de algemene verordening persoonsgegevens. Voor zover noodzakelijk worden de persoonsgegevens van cliënten verwerkt in de systemen van Sahin & Stoetzer Advocaten. Derden die in opdracht van Sahin & Stoetzer Advocaten diensten verlenen verwerken ook persoonsgegevens. De opdrachtgever geeft uitdrukkelijk toestemming door de opdrachtbevestiging te ondertekenen voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens door Sahin & Stoetzer Advocaten danwel derden die  in opdracht van Sahin & Stoetzer advocaten werkzaamheden verrichten.   

12. De opdrachtgever vrijwaart Sahin & Stoetzer Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Sahin & Stoetzer Advocaten.

13. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief. Het aantal gewerkte uren wordt bepaald aan de hand van een forfaitaire tijdseenheid van 6 minuten. De diensten worden door of namens Sahin & Stoetzer Advocaten verleend tegen het tarief zoals dat in de opdrachtbevestiging is genoemd, tenzij door de Raad voor Rechtsbijstand een definitieve toevoeging wordt verstrekt, in welk geval voor de bijbehorende werkzaamheden de door de Raad vastgestelde eigen bijdrage in rekening wordt gebracht.

14. Sahin & Stoetzer Advocaten behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari van elk nieuw kalender jaar te verhogen op basis van de indexcijfers.

15. Door of ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten, waaronder mede zijn begrepen de van overheidswege opgelegde dan wel op te leggen heffingen, deurwaarderskosten, griffierechten, kosten van uittreksels of afschriften en kosten vanwege in te schakelen overige derden, zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porto, telefoon,, fax- en kopieerkosten etc.) wordt een percentage van het honorarium in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

16. Sahin & Stoetzer Advocaten behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria, verschotten en kantoorkosten, door Sahin & Stoetzer Advocaten in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever betaald worden. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de maandelijks aan de opdrachtgever in rekening te brengen werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal Sahin & Stoetzer Advocaten dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.

17. De werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Sahin & Stoetzer Advocaten gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, een en ander conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

18. Bezwaren tegen de factuur en daarbij behorende tijdspecificatie dienen binnen 14 dagen na toezending schriftelijk door Sahin & Stoetzer Advocaten ontvangen te zijn, bij gebreke waarvan de urenverantwoording geacht wordt te zijn goedgekeurd door opdrachtgever.

19. In afwijking van het bepaalde in art. 7: 408 lid 2 BW is Sahin & Stoetzer Advocaten gerechtigd om, met inachtneming van de Gedragsregels voor Advocaten, te allen tijde een opdracht te beëindigen. Opdrachtgever is eveneens bevoegd de opdracht tussentijds te beëindigen. De eventueel nog openstaande declaraties dienen dan door opdrachtgever per ommegaande voldaan te worden.

20. Bij het einde van de opdracht ontvangt opdrachtgever bericht van de voorgenomen sluiting en archivering van het digitale dossier. Het digitale dossier blijft bewaard conform de daarvoor geldende regels. Desgewenst ontvangt opdrachtgever het fysieke dossier bij het sluiten van het dossier, doch niet eerder dan nadat alle declaraties zijdens Sahin & Stoetzer Advocaten door opdrachtgever zijn voldaan. Indien het fysieke dossier door Sahin & Stoetzer Advocaten wordt gearchiveerd, dan wordt het dossier gedurende minimaal 5 jaren in het archief bewaard, waarna het dossier zal worden vernietigd. Het opvragen van gearchiveerde en nog niet vernietigde dossiers is steeds mogelijk, tegen vergoeding van de daarmee gepaard gaande kosten.

21. De rechtsverhouding tussen Sahin & Stoetzer Advocaten en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alleen de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, is bevoegd van enig geschil tussen Sahin& Stoetzer Advocaten en de cliënt (opdrachtgever) kennis te nemen. Klachten als bedoeld in de kantoorklachtenregeling van Sahin en Stoetzer Advocaten die na behandeling niet zijn opgelost, worden ter verkrijging van een bindende uitspraak voorgelegd aan de civiele rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Sahin & Stoetzer advocaten